Stanovy CSO Clubu

§ 1
OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. CSO Club (dále také „Klub“) je iniciativou založenou za účelem organizování setkání a výměny zkušeností a informací manažerů odpovědných za bezpečnost. 
 2. Klub nemá právní subjektivitu. 
 3. Klub byl založen na dobu neurčitou.
 4. Klub má sídlo v síle společnosti Trend Micro, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4.
 5. Slovníček pojmů:
  • Databáze – shromažďování osobních údajů členů Klubu. Správcem údajů je společnost Trend Micro.
  • Člen Klubu – fyzická osoba, která splňuje kritéria stanovená v § 4 Stanov.
  • Předpisy – principy Klubu, které definují podmínky účasti v něm.
  • Webové stránky Klubu – webové stránky Klubu na adrese www.csoclub.cz

§ 2
VEDENÍ CSO CLUBU

 1. Klub má Radu CSO Clubu (dále jen „Rada“).
 2. Rada řídí aktuální práci a organizační, administrativní a věcné záležitosti Klubu.
 3. Rada se podílí na tvorbě, ověřování a realizaci věcného programu Klubu.
 4. Rada je prestižní skupina lidí s uznávanými úspěchy a autoritou v prostředí podnikové bezpečnosti.
 5. Informace o tom, kdo je členem Rady, jsou k dispozici na webových stránkách Klubu.
 6. Rada může v rámci činnosti Klubu jmenovat další osoby k plnění uvedených úkolů.

§ 3
CÍLE, MISE A ČINNOSTI CSO CLUBU

 1. Posláním Klubu je budovat institucionální formu komunity vyšších bezpečnostních manažerů odpovědných za bezpečnost.
 2. Cíle Klubu jsou:
  • budování prestiže a posilování profesního postavení jeho členů
  • podpora členů Klubu v jejich profesním a osobním rozvoji
  • integrace prostředí vyššího bezpečnostního managementu
  • budování platformy pro výměnu vzájemných zkušeností
  • umožnění komunitě společně zaujmout postoj a názory na záležitosti důležité pro informační bezpečnost
 3. Klub sleduje výše uvedené cíle zejména prostřednictvím:
  • věcných otevřených a uzavřených schůzek, workshopů, studijních misí a jiné formy věcné činnosti
  • integračních setkání
  • soutěží a jiných forem propagace osvědčených postupů
  • elektronické znalostní a komunikační platformy
 4. Klub může rovněž provádět činnosti integrující členy a může organizovat kulturní, rekreační a společenské akce. Tuto činnost lze provádět ve spolupráci s jinými subjekty.

§ 4
ČLENSTVÍ V CSO CLUBU

 1. Členem Klubu může být dospělá fyzická osoba odpovědná na manažerské úrovni za oblast bezpečnosti ve firmě nebo veřejné instituci minimálně střední velikosti, která patří k vyšším vedoucím pracovníkům v jeho organizaci.
 2. Žádost o členství v Klubu se zahajuje vyplněním formuláře pro členství na webových stránkách Klubu.
 3. Formulář pro členství musí být vyplněn úplně a pravdivě. Rada přijme pouze řádně vyplněný formulář členství, který obsahuje všechny požadované informace.
 4. Rada si vyhrazuje právo nepřijmout formulář členství v odůvodněných případech, jako je např. neúplné nebo nečitelné vyplnění, opětovné podání žádosti o status člena Klubu, přestože má tento status nebo pokud je členství v Klubu předem vyloučeno.
 5. Prostřednictvím registrace uvedené v odstavci 2 Člen Klubu potvrzuje, že se seznámil s těmito předpisy a přijímá jejich ustanovení.
 6. Členství v Klubu je určeno (nemusí být splněny všechny požadavky):
  • profesionální pozicí
  • umístěním ve struktuře společnosti, velikostí podřízeného týmu
  • bohatou profesní zkušeností
  • manažerskou všestranností
  • velikostí společnosti, včetně obratu, zaměstnanosti
  • vyplněním registračního formuláře a dotazníku
 7. Zástupci společností a poradenských služeb, kteří splňují podmínky popsané v § 4 odst. 1 a 6, mohou požádat o členství v Klubu, pokud jejich odpovědnost nezahrnuje jiné oblasti než IT bezpečnost ve firmě, zejména provozní, marketingové nebo obchodní činnosti.
 8. Rada si vyhrazuje právo udělit členství v Klubu se zvláštním statusem osobám, které podle jejich názoru zaslouží zvláštní poctu.
 9. Členství v Klubu kontroluje a schvaluje Rada. 
 10. Členství v Klubu je zdarma.
 11. Povinností každého člena Klubu je informovat Radu o jakékoli změně pozice nebo místa výkonu práce. Na zasedáních Klubu nesmějí Členové provádět marketingové ani obchodní aktivity – pod sankcí vyloučení z Klubu.
 12. Datum zahájení členství je datum registrace člena Klubu.

§ 5
VYSTOUPENÍ Z CSO CLUBU

 1. Každý člen Klubu může kdykoli ze svého členství odstoupit předložením příslušného prohlášení.
 2. Člen Klubu z něj může být vyloučen z důvodu nedodržování Stanov nebo jednání v neprospěch Klubu, jakož i v jiných odůvodněných situacích na základě rozhodnutí Rady.
 3. Člen Klubu může požádat o dodatečnou lhůtu pro uplatnění kritérií členství uvedených v odstavci. 4 bod 6. Lhůta by neměla přesáhnout jeden rok.
 4. K ukončení členství v Klubu dochází v důsledku:
  • vyškrtnutí ze seznamu v důsledku ukončení členství uvedeného v odst. 1
  • vyloučení nebo v případech stanovených zákonem
  • smrt člena Klubu
 5. O vyškrtnutí ze seznamu členů Klubu rozhoduje Rada.

§ 6
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA CSO CLUBU

 1. Člen Klubu má nárok na následující aktivity související s Klubem:
  • právo veřejně zobrazovat informace o členství v Klubu
  • právo účastnit se jednání pořádaných Klubem
  • právo účastnit se soutěží pořádaných Klubem
  • účast na plánování ročních aktivit Klubu
  • právo doporučit kandidáty na člena Klubu
  • předkládat vlastní iniciativy a nápady, převzít iniciativu a zaujmout oficiální stanovisko Klubu
 2. Člen Klubu je povinen se aktivně účastnit činnosti Klubu, zejména účastnit se setkání Klubu a jiných forem činnosti, a podporovat aktivity zaměřené na získávání nových členů Klubu.

§ 7
PARTNEŘI CSO CLUBU

 1. Činnost a rozvoj Klubu mohou podporovat partneři – vybraní Radou z řad společností a institucí poskytujících řešení, služby a podporu na trhu kybernetické, procesní či fyzické bezpečnosti – za podmínek stanovených Radou.

Přítomnost partnerů nesmí žádným způsobem zasahovat do činnosti Klubu nebo porušovat jeho poslání a cíle.

§ 8
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Fyzické osoby, které deklarují ochotu vstoupit do Klubu, souhlasí se zařazením svých osobních údajů do databáze členů Klubu.
 2. Všechny osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a pravidly GDPR.
 3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné, aby se týkalo členů Klubu. Každý člen Klubu má právo nahlížet do svých údajů a také je opravovat a mazat. Klub poskytuje každému právo na kontrolu zpracování údajů v souladu s platnou legislativou.
 4. Osobní údaje členů Klubu mohou být partnerům Klubu zpřístupněny pouze ve formě a rozsahu seznamu účastníků konkrétních setkání.
 5. Členové Klubu, kteří se připojí ke Klubu, obdrží na adresu, včetně e-mailové adresy, propagační a informační materiály přímo související s členstvím v Klubu (např. informace o schůzkách, sponzoři akcí, registrace na schůzky). Obchodní informace nebudou členovi Klubu zasílány, pokud tento člen klubu výslovně neudělí zvláštní souhlas. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.
 6. Zaslání vyplněného registračního formuláře fyzickou osobou, která žádá o členství v klubu, znamená:
  • potvrzení pravosti a souladu se skutečnostmi údajů uvedených ve formuláři
  • prohlášení, že osoba byla informována o jejím právu na přístup k jejím údajům a právu na jejich opravu
  • dobrovolný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely související s činností Klubu společností a organizací

§ 9
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Rada si vyhrazuje právo upravit Stanovy. Dodatek ke Stanovám nabývá účinnosti dnem uvedeným Radou.
 2. Rada bude informovat o zavedení změn Pravidel a rovněž bude informovat o pozastavení nebo ukončení činnosti Klubu zveřejněním příslušných informací na webových stránkách po dobu jednoho měsíce a zasláním výše uvedených informací Členům Klubu e-mailem.
 3. Poté, co Rada ohlásí změny pravidel, měli by si členové Klubu změny okamžitě přečíst. V případě nevýznamných změn (překlepy, vysvětlení nebo změny, které nevedou ke změnám nepříznivým pro Členy Klubu nebo jakýmkoli způsobem zasahujícím do práv Členů Klubu) nejsou informace o změnách vyžadovány.
 4. Změna se považuje za potvrzenou, pokud člen Klubu neukončí účast v Klubu do jednoho měsíce od oznámení.
 5. V případě nepřijetí změn Pravidel, jakož i v případě přání opustit Klub, je Člen Klubu oprávněn odstoupit od účasti v Klubu způsobem uvedeným v §5.
 6. Rada může pozastavit nebo ukončit činnost Klubu. Členové Klubu budou o takovém rozhodnutí okamžitě informováni, a to nejméně 30 dní před pozastavením nebo ukončením činnosti Klubu. Tyto informace mohou být také uvedeny na webových stránkách Klubu.
 7. Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahují, se použijí ustanovení platného práva.
 8. Tato Pravidla a jejich přílohy jsou k dispozici v aktuální verzi na webových stránkách Klubu.
 9. Tato nařízení vstupují v platnost 1. dubna 2021.
Staňte se součástí CSO Clubu