Prohlášení o zpracování osobních údajů v rámci CSO Clubu

CSO CLUB se sídlem Vyskočila 1561/4a, Praha 4, 140 00 je správcem osobních údajů na základě registrace profesního a zájmového sdružení jako profesní organizace osob zabývajících se bezpečnostní problematikou. CSO CLUB představuje profesní sdružení manažerů a specialistů, kteří z titulu své funkce zajišťují pro své úřady, instituce, podniky a další subjekty ochranu osob, majetku a informací.

Správce si tímto dokumentem dovoluje informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů údajů ze strany Správce, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními i dalšími evropskými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Správce dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

Působnost Správce a z něj vyplývající oblasti účelů zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje nutné k identifikaci subjektu údajů a k plnění právních povinností stanovených právními předpisy v rámci vedení členství subjektu údaje v CSO Clubu a z toho plynoucích povinností CSO Clubu (Správce). Zpracování osobních údajů probíhá za těmito účely:

 • Zpracování za účelem administrace evidence členů
 • Zpracování za účelem pořádání odborných akcí

Právní tituly zpracování osobních údajů

Správce primárně používá právní tituly ke zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy a nezbytné pro splnění právní povinnosti. Okrajově využívá i ostatních právních titulů jako je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých subjektem údajů, pro ochranu životné důležitých zájmů subjektu údajů a pro oprávněné zájmy správce.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje – jako např. jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, DIČ, rodné číslo
 • Kontaktní údaje – jako např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová adresa, číslo telefonu, datové schránky
 • Platební údaje – jako např. číslo bankovního spojení
 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálních řízení atp.).

Zpracování osobních údajů provádí Správce nebo jím určení zpracovatelé. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Správce získává osobní údaje zejména od subjektů údajů. Dále pak z volně přístupných veřejných rejstříků.

Doba zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt uvedených v příslušných smlouvách, ve Spisovém a skartačním řádu, či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak z členství v CSO Clubu, tak i z příslušných právních předpisů.

Na základě výše uvedeného mohou být osobní údaje subjektu údajů předávány nebo zpřístupňovány pouze osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne z výše uvedeného nařízení, zákona či veřejného zájmu. V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Správce zpracovává údaje se souhlasem Subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas Subjektu údajů.

Uplatnění práv subjektu údajů

Práva Subjektu údajů jsou stanovena zejména III. kapitolou Nařízení GDPR – ,,Práva subjektu údajů‘‘ a §81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Jedná se o práva:

 • Právo přístupu k osobním údajům
 • Právo na opravu, doplnění či výmaz
 • Právo na omezení
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

Výše uvedená práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím žádosti odeslané elektronickou poštou na adresu info@cscoclub.cz.

Dozorový orgán

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Tel. č.: +420 234 665 111

Staňte se součástí CSO Clubu